Privacyreglement Lejonie & Co.

Deze pagina is inhoudelijk voor het laatst aangepast op 24 oktober 2023.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen wanneer u de website en/of diensten van Lejonie & Co. gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.


Lejonie & Co. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Lejonie & Co. handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Wie is Lejonie & Co.?


Lejonie & Co. is een eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te Leimuiderbrug, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65955781.2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Lejonie & Co.?


Gebruik van onze diensten

Op de website van Lejonie & Co. kunt u bekijken welke diensten Lejonie & Co. aanbiedt. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:


·voor- en achternaam;

·geboortedatum;

·BSN;

·nationaliteit;

·kopie ID-bewijs;

·telefoonnummer;

·e-mailadres;

·huisadres;

·postadres;

·contactgegevens van uw accountant (indien van toepassing); en

·contactgegevens van uw notaris (indien van toepassing).

Uw bedrijfsgegevens:


·rechtsvorm;

·bedrijfsnaam;

·adres;

·telefoonnummer;

·e-mailadres;

·KvK inschrijvingsnummer en KvK inschrijvingsbewijs;

·RSIN (identificatienummer bij de Belastingdienst); en

·Statuten/oprichtingsakte.

Wanneer u ons opdracht geeft fiscale aangiften op te stellen en/of te adviseren op fiscaal en/of financieel gebied of indien u ons verzoekt bijstand te verlenen op het gebied van nalatenschapsplanning, de afwikkeling van nalatenschappen en in geval van echtscheiding etc. kunnen wij u vragen om één of meer van de volgende gegevens, welke wij na verkrijging bewaren in het elektronische dossier dat wij voor u aanmaken:


·inloggegevens Belastingdienst;

·inkomensgegevens;

·vermogensgegevens;

·pensioengegevens;

·levensverzekeringsgegevens;

·testamenten;

·huwelijkse voorwaarden;

·echtscheidingsconvenant; en

·jaarcijfers en/of administratie gegevens onderneming.


Communicatie en contactformulier


Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lejonie & Co. of die van een derde partij.


Automatisch gegeneerde gegevens


Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), het type browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, de pagina's die u op de website bezoekt en de items die u bekijkt.3. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?


Uw informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:


Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:

·ten behoeve van advisering;

·ten behoeve van administratie of aangiften welke voor u verzorgd worden; en

·om gebruik van de diensten van Lejonie & Co. aan u te factureren;.


De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Lejonie & Co:

·om namens u op elektronische wijze aangiften in te kunnen dienen bij de Belastingdienst;

·om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.


U hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Lejonie & Co. rust.


Lejonie & Co. wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Mocht u geen e-mailberichten van Lejonie & Co. willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar Lejonie & Co.


Gebruik door derden


Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Lejonie & Co. in verband met de diensten van Lejonie & Co. dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Lejonie & Co. kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde hebt aangegeven dat u daarvoor toestemming geeft en ook wanneer dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Lejonie & Co. Zo kan Lejonie & Co. derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Lejonie & Co. met inachtneming van de regels van de Privacywetgeving. De werknemers van Lejonie & Co. en derden die door Lejonie & Co. worden ingeschakeld zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Ten slotte kan Lejonie & Co. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Lejonie & Co. worden verwerkt.

Lejonie & Co. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.4. Hoe lang bewaart Lejonie & Co. (persoons)gegevens?


Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens.

Tenzij Lejonie & Co. verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Lejonie & Co. de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.5. Waar worden uw (persoons)gegevens opgeslagen?


Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Lejonie & Co. of die van een derde partij.

Lejonie & Co. maakt gebruik van servers in de EU. De servers van een derde partij worden slechts gebruikt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening aan u op basis van uw opdracht en alleen nadat een verwerkingsovereenkomst met die partij is gesloten waarin de privacyregels van de AVG gewaarborgd worden. Lejonie & Co. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) servers, diensten en/of websites van derden.6. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?


Lejonie & Co. heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gegevens zijn afgeschermd met gebruikersnaam/wachtwoordbeveiliging en moderne beveiligingssoftware. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens tenzij aan minimaal de volgende vereisten is voldaan:

·noodzaak ten behoeve van de dienstverlening aan u;

·noodzaak ten behoeve van technisch functioneren automatiseringssysteem; en

·geheimhouding is overeengekomen en vastgelegd.7. Cookies


Via deze website kan Lejonie & Co. gebruikmaken van functionele cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat. Functionele cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/8. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?


Indien u de gegevens wilt zien die bij Lejonie & Co. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@lejonie.co.

Lejonie & Co. zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.


Wanneer u naar aanleiding van uw inzageverzoek veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u hebt gezien, kunt u een verzoek hiertoe doen bij mevrouw drs. L.J. van Rooijen RB op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Lejonie & Co. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Lejonie & Co. zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Lejonie & Co. uw verzoek afwijst, zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.


U hebt tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar L.J. van Rooijen via info@lejonie.co.9. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?


Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.10. Vragen en feedback


Lejonie & Co. controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Indien u vragen hebt over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met mevrouw drs. L.J. van Rooijen RB via info@lejonie.co.